Doctorat en Ciència de Materials

 

En el curs 2009-2010 va començar a aplicar-se la nova regulació dels ensenyaments de postgrau que es troba definida en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre. L'objectiu de la nova regulació és desenvolupar l'estructura dels esmentats ensenyaments d'acord amb les línies generals emanades d'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

En el cas del doctorat en Ciència de Materials l'aplicació de la nova regulació va suposar la implantació en el curs 2009-2010 d'un nou programa de doctorat (Programa de doctorat en Ciència de Materials-2007, RD 1393/2007) que substitueix  l'anterior (Programa de doctorat en Ciència de Materials-1998, RD 778/1998), el qual posseeix des del 2004 Esment de Qualitat (MCD2044-00323).

Des del curs 2009-2010 no poden matricular-se nous alumnes en els cursos de doctorat del programa Ciència de Materials-1998, RD 778/1998. Els alumnes que en el curs 2009-2010 tenien iniciats els seus estudis de doctorat en el programa Ciència de Materials-1998, RD 778/1998, poden continuar la seua formació de doctorat triant una de les següents opcions:

  • Continuar la seua formació de doctorat segons l'ordenació RD 778/1998. En aquest cas la tesi doctoral haurà de defensar-se abans del 30 de setembre de 2015, data en què el programa Ciència de Materials-1998, RD 778/1998 quedarà definitivament extingit.
  • La data límit per a passar el tribunal de suficiència investigadora serà el 30/09/2015.
  • Tramitar el pas al nou programa de doctorat (Programa de doctorat en Ciència de Materials-2007) i acabar els estudis segons l'ordenació del RD 1393/2007. En aquest cas el seu títol de doctor no necessitarà homologació en els països de l'EEES. Per a poder adoptar aquesta opció l'alumne ha de tenir el Diploma d'Estudis Avançats.

 

Amb data 10/02/2011 es va publicar en el BOE el RD 99/2011 amb una nova regulació dels estudis de doctorat. L'institut Universitari de Materials ha presentat una actualització del programa de doctorat Ciència de Materials per a adaptar-ho a aquesta normativa, la memòria d'aquest programa està en procés de verificació.  Aquest decret estableix els següents terminis per a defensar les tesis regulades per doctorats regulats per normatives anteriors:

Els qui van iniciar els seus estudis  de doctorat en el curs acadèmic 2010-2011  o anterior poden defensar la tesi fins a l'11/02/2016.

Els qui van iniciar els seus estudis de doctorat a partir del curs 2011-12 poden defensar la tesi fins al 29/09/2017.

 

 

 

En l'enllaç següent trobaràs la informació corresponent al programa de doctorat Ciència de Materials.

· Programa en Ciència de Materials-2007 RD 1393/2007 (amb esment d'excel·lència MEE2011-0051)